About

Fangirl, multi-fandom.

Blog post nhảm của mình

Hàng không per nên xin đừng đem ra ngoài blog, mình là người edit và upload, không phải là translator.

Advertisements