About

Fangirl, multi-fandom, mostly Johnlock (top!Sherl) and Freebatch (BC/MF)

Blog post nhảm của mình

Hàng không per nên xin đừng đem ra ngoài blog, mình là người edit và upload, không phải là translator.